ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Mooi Echt!

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra een natuurlijk persoon zich inschrijft bij Mooi Echt! of er één of meerdere modellen via Mooi Echt! (hierna te noemen ME) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van de diensten van ME, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld: het boeken van modellen, het organiseren van castings, het produceren van foto- en videoshoots, het opsturen van materiaal van modellen of het hergebruiken van materiaal van modellen die ooit via ME zijn geboekt).

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van ME gebruik maakt en/of degene die voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van ME gebruik maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag ME ervan uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens ME en haar modellen.

 • ME is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die de opdrachtgever boekt weten hoe laat ze op welke locatie aanwezig moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Verder is ME de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de modellen en dient ME te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet.M
 • ME betaalt haar modellen op basis van ontvangen factuur (wanneer modellen zelfstandig zijn) of op basis van de IB-47-methode. ME geeft bij het gebruik van deze methode aan dat het model zelf ook verantwoordelijk is voor opgave bij de Belastingdienst zodat de juiste afdrachten gedaan worden. ME vrijwaart haar opdrachtgevers voor aanspraken door overheden, semioverheden of modellen daarvan.
 • De tarieven die ME noemt, zijn altijd exclusief BTW. Voor reis- en verblijfskosten zie de tariefkaart van ME.
 • Opdrachtgever mag pas tot publicatie overgaan nadat de betreffende vergoedingen en kosten aan ME zijn voldaan.
 • Ander gebruik of hergebruik van foto's en filmmateriaal is verboden, tenzij ME daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • ME is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven.
 • Van modellen die meewerken aan producties van de opdrachtgevers van ME is altijd een schriftelijk akkoord van het model in de administratie van ME aanwezig die de voor portretrechten vereiste toestemming geeft.
 • Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden.
 • Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.
 • In de overeenkomsten tussen ME/opdrachtgever en ME/model is per productie te lezen welke vorm van publicatie is geautoriseerd.
 • Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen, is ME gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen, plus een opslag van EUR 1500,- per model, per jaar of een gedeelte daarvan dat de onrechtmatige publicatie duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de opdrachtgever.
 • ME is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of hun begeleiders.
 • ME is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken, te laat zijn of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van ME. Van grove schuld of nalatigheid van ME is in elk geval geen sprake als modellen niet mee willen werken aan opnames of castings of ziek zijn. Verder is van grove schuld en nalatigheid geen sprake als de via ME geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met opdrachtgever aangingen.
 • Na ondertekening van de offerte kan een productie niet meer worden geannuleerd. Indien dat toch gebeurt, tot 48 uur van tevoren, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Gebeurt dit minder dan 48 uur van tevoren dan wordt 80% in rekening gebracht.
 • Indien bij aanvang van de boeking aangegeven kan een productiedatum in verband met weersomstandigheden één maal worden verplaatst. 3 werkdagen voor de productiedatum moet deze wijziging aan ME worden doorgegeven. Vaker verplaatsen wegens weersomstandigheden is mogelijk tegen en meerprijs (zie Tariefkaart ME).
 • Een casting wordt georganiseerd door ME tegen een vooraf bepaalde prijs. Daarnaast worden voor castings in bijzondere gevallen de reiskosten van de gecaste personen gefactureerd. Indien de opdrachtgever uit de selectie van gecaste personen geen keus kan maken, dient de vooraf bepaalde prijs desondanks betaald te worden.
 • Bij opties controleert ME de maat en het uiterlijk in principe niet, het model zal wel worden gecontroleerd op beschikbaarheid, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ME aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ME aangegeven.

Opdrachtgevers en modellen

 • ME behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van ME mogen niet rechtstreeks met de modellen contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden.
 • Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen, tenzij vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt met ME. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van ME, zijn niet bindend voor het model, noch voor ME.
 • De prijs voor elke repeat, herhaling en meervoudige uitzending wordt in overleg met ME bepaald en loopt via ME. Het productiehuis, reclamebureau, de eigenaar van het merk of in algemene termen ‘de opdrachtgever’, mag het model nooit rechtstreeks benaderen.
 • Het is de opdrachtgever en het model niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van ME na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan ME, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via ME waren gesloten.

Modellen

Een model is degene die zich via www.mooiecht.nl/aanmelden/ inschrijft bij ME en aanbiedingen voor opdrachten via ME wenst te ontvangen.

 • Indien een model mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door ME voorgelegd aanbod voor een boeking ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen het model en ME t.b.v de door ME genoemde opdrachtgever. Het model verklaart dat ME gerechtigd is, voor zowel de opdrachtgever als het model de boekingsovereenkomsten te sluiten. Er is geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; ME is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving, boekingsbevestiging of opdracht van overeenkomst geen arbeidsovereenkomst afgesloten. ME heeft een coördinerende en bemiddelende rol.
 • Inschrijving bij ME geschiedt voor onbepaalde tijd. Na inschrijving dient het model (minimaal) twee keer per jaar zijn/haar foto’s en privégegevens digitaal te controleren en zo nodig aan te vullen en aan te passen. Dit is mogelijk via het eigen account.
 • Het ingeschreven model dient ME op de hoogte te houden van uiterlijke veranderingen. Ook is het doorgeven van ziektes/beperkingen een verplichting.
 • Het door het model verstrekte fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving eigendom van ME en zal zichtbaar zijn voor onze opdrachtgevers.
 • Een model in- of uitschrijven door ME is geheel in handen van ME en kan zonder motivatie geschieden.
 • Indien een ingeschreven model niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij ME schriftelijk bezwaar maakt tegen deze Algemene Voorwaarden wordt het model geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij ME. Ook heeft ME het recht het model (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade of overlast, welke veroorzaakt is door het model.
 • Tenzij anders door ME en/of opdrachtgever wordt bepaald, dient het model zich te houden aan de afspraken gemaakt in de door hem/haar ondertekende overeenkomst met ME aangaande de opdracht.
 • Het is een model niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige mededeling te doen met betrekking tot de verrichte of de te verrichten werkzaamheden, tenzij ME anders besluit.
 • Indien het Model de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, heeft ME het recht het honorarium niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen.
 • In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van het model ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking. ME is in dezen niet verantwoordelijk voor het uitkeren van enige vergoeding.
 • Het model verplicht zich bij boeking tot: het bezitten van alle vereiste papieren die voor de werkzaamheden en uitbetalingen nodig zijn, o.a. Burgerservicenummer (BSN) en paspoort, identiteit-kaart of verblijfsvergunning, IBAN-nummers, NAW-gegevens. Ingeschrevenen zijn op de hoogte en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het feit dat zijn/haar gegevens correct en naar betrouwbaarheid zijn ingevuld. Zolang het model hieraan (gedeeltelijk) niet voldoet is ME niet verplicht het Model uit te betalen.
 • Het model is verplicht, indien ME hierom vraagt, een afdoende medische verklaring te overleggen geval van ziekte op het tijdstip van de geplande werkzaamheden.
 • Het model is verplicht zelfstandig zorg te dragen voor een afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en een WA-verzekering.
 • Het model vrijwaart ME voor aanspraken van derden, verband houdende met zijn werkzaamheden. Het model garandeert ME dat door het aanvaarden van deze werkzaamheden het model geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat het model verder niet gebonden is aan enige verplichting, nu of in de toekomst, waardoor het model zou kunnen worden verhinderd in het uitvoeren en naleven van verplichtingen die jegens ME en de opdrachtgever zijn aanvaard.
 • Het is het model niet toegestaan om tijdens de opname(n) handels-, merk- en/of bedrijfsnamen te noemen dan wel daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen, behoudens uitdrukkelijk verzoek daartoe van opdrachtgever of ME.
 • Het is de opdrachtgever en/of het model en/of andere bij de opdracht betrokkenen niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van ME, na eenmaal met elkaar door ME in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is het model vijftig procent van het honorarium aan ME verschuldigd.
 • Buiten de periodes dat een model voor de uitvoering van werkzaamheden door ME is geboekt, heeft ME jegens het model geen enkele verplichting van welke aard ook, behoudens nakoming van nog uit eerdere overeenkomst bestaande verplichtingen.
 • ME mag de gemaakte video –en fotomaterialen gebruiken ter promotiedoeleinden op hun eigen website, social media kanalen en andere communicatiemiddelen.
 • ME heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat ME tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:
  • na het aanvaarden van de boeking (zowel telefonische als afspraken via de e-mail gemaakt met het model, zijn bindend voor het model), het model zijn verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van ME;
  • indien de medewerking van het model op sociale gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van ME;
  • het model in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel, indien het model middels een vennootschap deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onwillig wordt ontbonden;
  • er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen.
 • Indien de werkzaamheden – op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en ME en de opdrachtgever derhalve van de prestatie van het model geen gebruikmaakt, is ME geen vergoeding verschuldigd.
 • Het is het model niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien het Model door enige oorzaak is verhinderd mee te werken, dient u ME onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van het Model bij de werkzaamheden heeft ME het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat ME tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt het model voorts een boete aan ME van vijftig procent van het overeengekomen honorarium.
 • De vergoeding van een opdracht wordt door ME vastgesteld en kan afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van ervaring.
 • Alle bedragen zijn een vergoeding en betreffen geen dienstverband.
 • Indien ME, op basis van de door het model gepresenteerde feiten omtrent diens zelfstandigheid/ondernemerschap, heeft afgezien van inhouding van belasting en/of sociale premies en fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal ME alle daaruit voortvloeiende kosten, o.a. naheffingen, rente, boetes en kosten van juridische bijstand, op het betreffende model kunnen verhalen.
 • Indien deze overeenkomst en/of bewijs van vergoeding niet binnen vijf werkdagen na dagtekening door ME van het model voor akkoord gegeven is, heeft ME het recht haar aanbod c.q. deze overeenkomst vervallen te verklaren. Het model heeft dit recht niet.
 • De in de overeenkomst vermelde vergoeding voor de beloning is een all-in-vergoeding en is bruto. In principe zijn de vergoedingen altijd inclusief reiskosten tenzij anders aangegeven.
 • Na een opdracht draagt het model zelf de verantwoording voor het indienen van een factuur of een IB-47-formulier bij ME. ME vergoedt alleen volledig en correct ingevulde IB-47 formulieren en facturen die voldoen aan factuureisen van de belastingdienst. Eén jaar nadat de opdracht is beëindigd, vervallen alle aanspraken op uitbetaling van niet toegezonden IB-47-formulieren of facturen.
 • Indien het model BTW-plichtig is zal het model zelf zorgdragen voor afdracht van belastingen en sociale premies. Beschikt het model niet over een geldig BTW-nummer dan zal het bedrag verloond worden via de IB-47-methode. Het IB-47-formulier is bedoeld voor modellen die af en toe een opdracht doen en tot een bepaald bedrag. Het model is verplicht om de vergoeding voor de werkzaamheden bij de belastingaangifte op te geven bij de overige inkomsten. ME is verplicht de IB-47-vergoeding te laten registreren bij de belastingdienst. De vergoedingen zijn dus belast.
 • ME is uitsluitend en verplicht tot uitbetaling aan het model als een opdrachtgever de aan een model toekomende beloning aan ME heeft betaald. ME kan nimmer worden aangesproken om wat voor reden dan ook door het model als opdrachtgevers niet of niet volledig de betaalde beloning hebben voldaan.
 • Het aangaan van een overeenkomst voor een opdracht via ME houdt in dat:
  • Het model verklaart dat de opnamen worden gemaakt met zijn/haar nadrukkelijke toestemming.
  • Het model verklaart in rechte volledig en definitief afstanden te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met betrekking tot bovengenoemde productie en/of onderdelen daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij ME, de producent en de opdrachtgever te liggen (of worden zoals ME bepaalt).
  • Het model verleent ME het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer ME dit wenst) om zonder beperking de beelden te gebruiken en publiceren zoals staat genoemd in de kop “betreft” in de overeenkomst. Doorverkopen van de beelden aan andere partijen dan die in deze overeenkomst benoemd zijn is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  • Het model verklaart dat hij/zij ME vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger.
  • Dit bewijs is bindend voor erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van ‘model’, nu en voor altijd.
  • Beeldmateriaal dat het model ontvangt voor eigen gebruik kan in ‘eigen kring’ worden gebruikt. Het mag niet aan derden worden verstrekt of worden doorverkocht.

Modellen en samenwerkingspartners

Onder samenwerkingspartners worden alle relaties van ME verstaan die in opdracht van ME een productie uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan fotografen, videospecialisten, visagisten, stylisten, e.d.

 • Het model/de partner dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. ME kan uit dien hoofde jegens het model/de partner geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld (nalatigheid) aan de zijde van ME. ME zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van het model/de partner.
 • Het model/de partner staat ervoor in, dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Het model/de partner draagt zelf zorg voor afdoende verzekering hiervan.
 • Indien ME uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief ter zake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten.
 • Het model/de partner vrijwaart ME voor alle aansprakelijkheid die de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens ME zou doen blijken gelden,
 • ME is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model/de partner op weg naar/van de opdrachtlocatie en tijdens de opdrachten.

Opdrachtgevers, Modellen en samenwerkingspartners

Hoe ME omgaat met de gegevens van (potentiele) opdrachtgevers, modellen en partners is vastgelegd in de privacyverklaring van Mooi Echt!.

Vragen

Bij vragen over deze Algemene voorwaarden kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld op www.mooiecht.nl.

Disclaimer

ME is gerechtigd de inhoud van deze Algemene voorwaarden te wijzigen zonder daar de modellen, opdrachtgevers en samenwerkingspartners van op de hoogte te brengen. Het doorvoeren van de wijziging op www.mooiecht.nl is daarvoor afdoende.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.